UCHWAŁA NR XXXVI/259/09
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 maja  2009 roku

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju, Obręb Jakubowice, z przeznaczeniem pod usługi sportu, turystyki i rekreacji

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr VII/36/07 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju, Obręb Jakubowice, z przeznaczeniem pod usługi sportu, turystyki i rekreacji oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwala co następuje:

 

Rozdział I.
Ustalenia ogólne.

§1.


3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem miejscowym, obejmuje obszar położony w Kudowie – Zdroju, Obręb Jakubowice, zgodnie z  załącznikiem nr 1.
4. Przedmiotem planu jest:
1) określenie przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach oraz o różnych zasadach zagospodarowania;
2) określenie lokalnych zasad i standardów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
3) określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
4) określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony środowiska i prawidłowego zarządzania zasobami przyrody;
5) określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

§2.


1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
12) uchwała – tekst niniejszej uchwały;
13) rysunek planu miejscowego – należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
14) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
15) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie, w sposób określony w ustaleniach planu miejscowego;
16) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu miejscowego;
17) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania, którym przypisane są różne ustalenia planu miejscowego;
18) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca granice terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynku;
19) powierzchnia zabudowy – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;
20) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak, sieci infrastruktury, przyłącza i urządzenia instalacyjne, ogrodzenia, place postojowe, place pod pojemniki na odpadki stałe;
21) obiekty małej architektury – urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, ulicom i innym przestrzeniom publicznym takie jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie, rzeźby, fontanny oraz inne o podobnym charakterze;
22) szczególne wymagania architektoniczne – ukształtowanie budynków w sposób wyróżniający oraz charakteryzujący się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych;
23) przepisy odrębne – aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
2. W przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: obiekt budowlany, budynek, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przebudowa, rozbudowa stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo Budowlane.

 

§3.


1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu miejscowego, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kolejnymi załącznikami do uchwały są:
2) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załączniki, o których mowa w ust. 2 nie stanowią ustaleń planu miejscowego.

 

§4.


Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu miejscowego są jego obowiązującymi ustaleniami:
3) oznaczenia ogólne:
e) granice opracowania planu miejscowego;
f) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
g) symbole identyfikujące tereny;
4) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska: granica proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk, SOO „Góry Stołowe”, kod obszaru PLH020004, Natura 2000 – Dyrektywa Siedliskowa.

 

§5.


3. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń terenu:
7) usługi turystyczne – usługi hotelarskie oraz inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym;
8) tereny sportu i rekreacji – tereny wyposażone w urządzenia sportowe usytuowane na wolnym powietrzu przeznaczone dla uprawiania sportów zimowych;
9) tereny zieleni urządzonej – urządzone zespoły zieleni o wysokich walorach krajobrazowych przystosowane dla potrzeb rekreacji i wypoczynku;
10) tereny zieleni izolacyjnej – zespoły zieleni ograniczające negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie istniejącego lub projektowanego przeznaczenia terenu;
11) tereny parkingów zielonych – urządzone miejsca parkingowe z dużym udziałem zieleni;
12) tereny lasów;
13) tereny łąk i pastwisk użytkowanych ekstensywnie;
14) tereny wód płynących – strumienie, potoki;
15) droga dojazdowa;
16) droga gospodarcza.
4. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie miejscowym.

 

§6.


Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, sieci infrastruktury o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu miejscowego.

 

§7.


1. Wyznacza się strefę ochronną linii energetycznej średniego napięcia o szerokości 5 metrów od osi sieci w obu kierunkach.
2. Dla strefy, o której mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy do czasu przełożenia lub skablowania istniejącej sieci na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

 

§8.


Ustalenia dotyczące ochrony środowiska.
9. Teren objęty opracowaniem planu miejscowego leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:
1) strefy „C” ochrony uzdrowiskowej;
2) otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych;
3) obszar specjalnej ochrony ptaków, OSO „Góry Stołowe”, kod obszaru – PLB020006, Natura 2000 – Dyrektywa Ptasia;
4) część terenu objętego opracowaniem planu miejscowego położony jest w granicach proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk, SOO „Góry Stołowe”, kod obszaru PLH020004, Natura 2000 – Dyrektywa Siedliskowa;
5) obszaru głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 341) „Niecka Wewnątrzsudecka Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”.
10. Należy ściśle respektować przepisy odrębne dotyczące obszarów, o których mowa w ust.1.
11. Obowiązuje zakaz deformowania koron drzew, z wyjątkiem drobnych korekt ze względów bezpieczeństwa oraz zabiegów pielęgnacyjnych.
12. Należy zachować istniejący drzewostan.
13. W zakresie ochrony zasobów i czystości wód podziemnych i powierzchniowych obowiązują ustalenia zawarte w §12, §13 i §14 niniejszej uchwały.

14. W zakresie ochrony i zachowania właściwego standardu jakości powietrza obowiązują ustalenia zawarte w §16 niniejszej uchwały.
15. W zakresie ochrony przed polami magnetycznymi i elektroenergetycznymi obowiązują ustalenia zawarte w §7, §15 i §18 niniejszej uchwały.

 

§9.


Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.
5. Dopuszcza się lokalizacje reklam dotyczących wyłącznie działalności prowadzonej na przedmiotowym terenie.
6. Dopuszcza się lokalizacje obiektów i tablic informacyjnych stanowiących elementy miejskiego systemu wizualnego, oraz inne stanowiące oznaczenia turystyczne.
7. Reklamy i tablice o których mowa w ust. 1 i ust.2 należy umieszczać na budynkach, natomiast jako wolnostojące w formie obiektów małej architektury.
8. Obowiązuje zakaz wznoszenia ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych oraz innych ogrodzeń pełnych.

 

§10.


Ustalenia dotyczące komunikacji kołowej.
1. Wyznacza się drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu miejscowego symbolem KD, w odniesieniu do których obowiązują następujące ustalenia:
1) szerokość w liniach rozgraniczających powinna wynosić co najmniej 8 metrów;
2) obowiązuje jezdnia mająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku jazdy;
3) minimalna szerokość pasa ruchu powinna wynosić 2,5 metra;
4) dopuszcza się aby nie wydzielać jezdni i chodników.
2. Wyznacza się drogę gospodarczą, oznaczoną na rysunku planu miejscowego symbolem KG, w odniesieniu do której obowiązują następujące ustalenia: szerokość w liniach rozgraniczających powinna wynosić co najmniej 4 metry.
3. Miejsca parkingowe należy realizować na terenach oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem KS, oraz w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę.

 

§11.


Zaopatrzenie w wodę.
1. Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w obszarze objętym planem miejscowym z ujęcia indywidualnego, docelowo z i miejskiej sieci wodociągowej.
2. Dopuszcza się prowadzenie sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających wszystkich dróg i ulic, z uwzględnieniem warunków dostępności wody dla celów przeciwpożarowych.

 

§12.


Odprowadzanie ścieków bytowych.
1.Ścieki bytowe z obszaru objętego planem miejscowym należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
2. Dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających wszystkich dróg i ulic.
3. Obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków bytowych bezpośrednio do gleby, rowów melioracyjnych bądź cieków wodnych.

 

§13.


Odprowadzanie ścieków opadowych.
Ścieki opadowe z obszaru objętego planem miejscowym należy odprowadzać poprzez piaskowniki lub separatory do:
1) zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem dla celów gospodarczych;
2) rowów melioracyjnych bądź cieku wodnego.

 

§14.


Gospodarka odpadami.
1. Dla obiektów budowlanych należy zapewnić utwardzone i obudowane place pod pojemniki na odpadki stałe zapewniające możliwość segregacji odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.
2. Odpady z terenu objętego planem miejscowym należy wywozić na komunalne składowisko odpadów.
3. Obowiązuje zakaz składowania jakichkolwiek odpadów w obszarze objętym planem miejscowym.

 

§15.


Zaopatrzenie w energię elektryczną.
1. Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną w obszarze objętym planem miejscowym z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej.
2. Sieci i przyłącza energetyczne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych.
3. Dopuszcza się prowadzenie sieci energetycznych w liniach rozgraniczających wszystkich dróg i ulic.
4. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczna, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę.

 

§16.


Zaopatrzenie w energię cieplną.
Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną w obszarze objętym planem miejscowym w oparciu o następujące źródła ciepła:
1) gaz ziemny;
2) olej opałowy;
3) energię elektryczną;
3) energię ze źródeł odnawialnych;
5) niskoemisyjne, wysokosprawne systemy ogrzewania na paliwa stałe wyłącznie dla budynków istniejących.

 

§17.


Zaopatrzenie w gaz.
1. Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w gaz w obszarze objętym planem miejscowym z istniejącej i projektowanej sieci gazowej.
2. Dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających wszystkich dróg i ulic.

 

§18.


Przyłącza telekomunikacyjne.
1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne realizować wyłącznie w formie podziemnych linii kablowych.
2. Dopuszcza się prowadzenie sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczających wszystkich dróg i ulic.
3. Zakazuje się realizacji urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, anten telefonii komórkowej w formie wolnostojących budynków i budowli.

 

Rozdział II.
Ustalenia szczegółowe.

§19.


Teren 1UT
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1UT ustala się przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: usługi turystyczne;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: zieleń urządzona.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 4 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
2) obowiązują dachy strome o nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 stopni;
3) dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich na elementach budynków takich jak wiatrołapy, łączniki, tarasy;
4) projektowane budynki powinny nawiązywać formą i detalem do regionalnej architektury sudeckiej z zastosowaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych elewacji;
5) dla projektowanej zabudowy obowiązują szczególne wymagania architektoniczne.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej tereny;
2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 30% powierzchni terenu;
3) co najmniej 30% powierzchni terenu należy zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane i nie utwardzone, w formie zieleni urządzonej;
4) zieleń urządzoną, o której mowa w pkt. 3 należy realizować z zastosowaniem roślinności gatunków rodzimych;
5) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury.

 

§20.


Tereny 1RZ/US, 2RZ/US
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KS, 2KS ustala się przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny łąk i pastwisk użytkowanych ekstensywnie;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny sportu i rekreacji.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu: dopuszcza się sytuowanie urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczonych dla uprawiania sportów zimowych.

 

§21.


Teren 1ZL, 2ZL, 3ZL
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL ustala się przeznaczenie terenu: las.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną.

 

§22.


Teren 1WP/ZL
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1WP/ZL ustala się przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: wody płynące,
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: las.
2. Ustala się strefę ochronną dla cieku wodnego w odległości 10 metrów od osi cieku.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 2 obowiązuje zakaz zainwestowania.

 

§23.


Tereny 1KS, 2KS
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KS, 2KS ustala się przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: parking zielony;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: zieleń izolacyjna.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) co najmniej 20% powierzchni terenu należy zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane i nie utwardzone, w formie zieleni;
2) nakazuje się nasadzenia zielenią izolacyjną na granicy terenu od strony cieku wodnego;
3) nasadzenia zielenią, izolacyjną o których mowa w pkt. 2 należy realizować z zastosowaniem roślinności gatunków rodzimych;
4) dla terenu 1KS dopuszcza się realizację maksymalnie 25 miejsc parkingowych o nawierzchni utwardzonej, nieprzepuszczalnej;
5) dla terenu 2KS dopuszcza się realizację maksymalnie 40 miejsc parkingowych o nawierzchni utwardzonej, nieprzepuszczalnej.

 

§24.


Teren 1KD
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KD ustala się przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia zawarte w §10 ust. 1.

 

§25.


Teren 1KG, 2KG
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KG, 2KG ustala się przeznaczenie terenu: droga gospodarcza.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia zawarte w §10 ust. 2.

 

Rozdział III.
Ustalenia końcowe.

§26.


1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30 %.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust.1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Miasta Kudowy – Zdroju przy zbyciu nieruchomości.

 

§27.


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy Zdroju.

 

§28.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVI/259/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.06.2009 09:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.08.2019 09:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 341