UCHWAŁA NR  XXXVI/260/09
RADY MIEJSKIEJ  KUDOWY - ZDROJU
z dnia 27 maja 2009 roku


w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenów obejmujących działki nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/54 oraz 686/50 i 686/56,  w Obrębie Słone, w rejonie ulic: Nad Potokiem, Cisowej oraz  Dębowej

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/127/07  z dnia 28 grudnia 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowy Zdroju przyjętego Uchwałą Nr XIII/86/95 z dnia 29 IX 1995 r. Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwala co następuje:

 

Rozdział I.
Ustalenia ogólne.

§1.


1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar położony w Kudowie Zdroju – Obręb Słone, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedmiotem planu jest:
1)  określenie przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o  różnych funkcjach oraz o różnych zasadach zagospodarowania,
2)  określenie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i  zagospodarowania terenu,
3) określenie zasad modernizacji, zabudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury  technicznej terenu,
4) określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb  ochrony środowiska przyrodniczego i prawidłowego zarządzania zasobami przyrody, oraz   ochrony gruntów rolnych i leśnych.
5) określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego

 

§2.


Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z załącznikami,
2) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
4) przeznaczenie podstawowe – rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym ściśle liniami rozgraniczającymi;
5) przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca funkcję podstawową,
6) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania, którym przypisane są różne ustalenia planu,
7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca granice terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynku,
8) powierzchnia zabudowy – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych,
9) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza                    i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod pojemniki na odpadki stałe,
10) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
11) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo Budowlane.

 

§3.


1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kolejnym załącznikiem do uchwały jest:
1) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego i rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami               o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 nie stanowi ustaleń planu.

 

§4.


 Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są jego obowiązującymi ustaleniami:

1) oznaczenia ogólne:
a) granice obszaru objętego opracowaniem planu,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania ściśle określone ,
c) granice działek projektowanych
d) symbole identyfikujące tereny.
2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) ilość budynków mieszkalnych i usługowych
b)  nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) obowiązujące poziomy parterów budynków,
d) obowiązujący układ głównych połaci dachowych,
e) wjazdy i wejścia na działki

 

§5.


1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń terenu:

1) MN - zabudowa jednorodzinna - budynki wolnostojące, mieszczące do dwóch lokali: mieszkalnych, lub mieszkalny i usługowy, usytuowane na wydzielonych działkach,
2) U - usługi – działalność usługowa o nie znaczącym oddziaływaniu na zdrowie ludzi  i środowisko z wykluczeniem działalności produkcyjnej,
3) UG – usługi gastronomii,
4) UH – usługi handlu,
5) ZP - zieleń urządzona – urządzone i zakomponowane zespoły zieleni o wysokich walorach krajobrazowych przystosowane dla potrzeb rekreacji i wypoczynku,
6) KD - ulice dojazdowe wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne.

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

 

§6.


 Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu.

 

§7.


Ustalenia dotyczące ochrony środowiska.
1. Teren objęty opracowaniem planu miejscowego leży w zasięgu obszaru głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 341) „Niecka Wewnątrzsudecka Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”.
2. Teren objęty opracowaniem znajduje się w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych oraz w obszarze chronionej zlewni Klikawy.
3. Teren opracowywany leży w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Kudowy Zdroju,
4. Teren objęty opracowaniem znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków wchodzącego w skład Dyrektywy Ptasiej Natura 2000.
5. Należy ściśle respektować przepisy odrębne dotyczące obszaru, o którym mowa w ust.1.
6. W zakresie ochrony zasobów i czystości wód podziemnych i powierzchniowych obowiązują ustalenia zawarte w §11,§12 i §13 niniejszej uchwały. Teren ten znajduje się w zasięgu Obszaru i Terenu Górniczego Wód Mineralnych
7. W zakresie ochrony i zachowania właściwego standardu jakości powietrza obowiązują ustalenia zawarte w §15 niniejszej uchwały.
8. W zakresie ochrony przed polami magnetycznymi i elektroenergetycznymi obowiązują ustalenia zawarte w §14 i §16 niniejszej uchwały.

 

§8.


Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.
1. Opracowywany teren leży w sąsiedztwie strefy „OBSERWACJI ARCHELOGICZNEJ” .
2. Dopuszcza się lokalizacje reklam dotyczących wyłącznie działalności prowadzonej na przedmiotowym terenie.
3. Reklamy i tablice o których mowa w ust. 1 należy umieszczać na budynkach, natomiast jako wolnostojące w formie obiektów małej architektury.
4. Obowiązuje zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych.

 

§9.


Ustalenia dotyczące komunikacji kołowej.
1.    Teren oznaczony symbolem 07 KD, przeznacza się na ulicę dojazdową
        1) szerokość w liniach rozgraniczających min 7 do maks. 17 m;
        2) 1 jezdnia o 2 pasach ruchu;
        3) dwustronne chodniki;
        4)  rondo. 
2. Tereny objęte opracowaniem obsługiwane będą dzięki następującym ciągom     komunikacyjnym:
1) teren oznaczony na planie symbolem UH – z ul. Cisowej z wykorzystaniem istniejącego dojazdu  gospodarczego do działki nr 114/3 o szerokości 6,0 m;.
2) teren oznaczony na planie symbolem  MN/UG oraz MN/U – z ulicy 07 KD, teren   MN z ul. Buczka;
3) dla terenów oznaczonych symbolami MN/U należy zrealizować parking o minimum 2 miejscach postojowych, w granicach ich działek budowlanych,
4) dla terenu oznaczonego symbolem MN/UG należy zrealizować parking o minimum 4 miejscach postojowych, w granicach działki budowlanej.

 

§10.


Zaopatrzenie w wodę.
 Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w obszarze objętym planem z miejskiej sieci wodociągowej.

 

§11.


Odprowadzanie ścieków
1. Ścieki sanitarne będą odprowadzane systemami kanalizacyjnymi do sieci miejskiej i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków
2. Wody opadowe będą odprowadzane systemami kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowej.
3. Dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji w liniach rozgraniczające ulicy dojazdowej.

 

§12.


Gospodarka odpadami.
1. Dla terenów położonych w granicach planu ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Odpady z terenu objętego planem należy wywozić na miejskie składowisko odpadów, a dokonywać tego powinny miejskie służby komunalne na zasadach obowiązujących na terenie miasta .
3. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek odpadów w obszarze objętym planem.
4. Wszelkie place pod pojemniki na odpadki stałe muszą posiadać nawierzchnie utwardzoną.

 

§13.


Zaopatrzenie w energię elektryczną.
1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia z rozprowadzeniem liniami kablowymi niskiego napięcia.
2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych.
3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę.

 

§14.


Zaopatrzenie w energię cieplną.
Obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o następujące źródła ciepła:
1) gaz ziemny,
2) energię elektryczną,
3) energię ze źródeł odnawialnych,
4) inne niskoemisyjne, wysokosprawne systemy ogrzewania.

 

§15.


Przyłącza telekomunikacyjne.
1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić wyłącznie w formie podziemnych linii kablowych.
2. Zakazuje się realizacji urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, anten telefonii komórkowej  w formie wolnostojących budynków i budowli.

 

Rozdział II.
Ustalenia szczegółowe.

§16.
Tereny MN/U


1. Wyznaczono 3 działki budowlane oznaczone symbolem MN/U.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalna z usługami
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona,
3. Dla terenów, o których mowa w ust.1.pkt 2. obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem,
2) obowiązuje nachylenie połaci dachowych pod kątem  45 stopni,
3) projektowana zabudowa winna nosić cechy regionalnej architektury sudeckiej.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, o przebiegu pokazanym na rysunku planu,
2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 25% powierzchni działki,
3) co najmniej 50% działki należy zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane w formie zieleni urządzonej,
4) dopuszcza się obiekty małej architektury.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
1) dopuszcza się podziały wtórne, przy czym powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 350 m2 i nie zwiększy się ilość projektowanych budynków mieszkalnych i usługowych.
6. Dojazd do wszystkich działek z drogi dojazdowej 07 KD.

 

§17


Teren MN/UG
1. Wyznaczono 1 działkę o symbolu MN/UG.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/UG ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkalnej z usługami gastronomii
2) przeznaczenie uzupełniające: inne usługi nieuciążliwe i zieleń urządzona.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1.pkt.2. obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków oraz sposobu zagospodarowania terenu:
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem,
2)   obowiązuje stasowanie dachów dwupołaciowych o nachylenie połaci dachowych pod kątem od 40 do 45 stopni,
2) projektowana zabudowa winna nosić cechy regionalnej architektury sudeckiej,
3) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, o przebiegu pokazanym na rysunku planu,
4) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 25% powierzchni działki,
5) co najmniej 50% działki należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne,
6) dopuszcza się obiekty małej architektury.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt.2. obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
1) dopuszcza się podziały wtórne , przy czym powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 350 m2 i nie zwiększy się ilość projektowanych budynków mieszkalnych i usługowych.
5.   Dojazd do działki z drogi dojazdowej 07 KD.

 

 §18.
Teren UH


1. Wyznaczono 1 działkę o symbolu UH.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UH ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: 
   teren zabudowy usługowej,
2) przeznaczenie uzupełniające:
mieszkalnictwo ograniczone do 1 lokalu mieszkalnego dla obsługi funkcji usługowej,    wyłącznie na 2 kondygnacji, parking, zieleń urządzona.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust.1.pkt 2. obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 2 kondygnacje,
2)     projektowana zabudowa winna nosić cechy regionalnej architektury sudeckiej.
4.   Dla terenu, o którym mowa w ust. 1.pkt.2. obowiązują następujące ustalenia dotyczące  sposobu zagospodarowania terenu:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, o przebiegu pokazanym na rysunku planu, część frontowa budynku usytuowana na granicy działki i ulicy.
2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 40% powierzchni działki,
3) co najmniej 50% działki należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne,
4) dopuszcza się obiekty małej architektury.
5.   Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
1) nie dopuszcza się podziałów wtórnych.
6.  Na terenie oznaczonym symbolem UH wymaga się realizacji parkingu na minimum 4 samochody osobowe.
7.  Dojazd do działki z ulicy Cisowej.

 

§19.
Teren MN


1.    Wyznaczono 1 działkę o symbolu MN.
2.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala się następujące przeznaczenie terenu:
-  przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkalnej - jednorodzinnej.
3.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1.pkt.2. obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1)   liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem,
2)    obowiązuje stasowanie dachów dwupołaciowych o nachylenie połaci dachowych pod kątem od 40 do 45 stopni,
3)     projektowana zabudowa winna nosić cechy regionalnej architektury sudeckiej.
4.   Dla terenu, o którym mowa w ust. 1.pkt.2. obowiązują następujące ustalenia dotyczące  sposobu zagospodarowania terenu:
1)  wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, o przebiegu pokazanym na rysunku   planu, .
2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 25% powierzchni działki,
3) co najmniej 50% działki należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne,
4) dopuszcza się obiekty małej architektury.
5.   Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
1) dopuszcza się scalanie działek;
2) nie dopuszcza się wtórnych podziałów
6.    Dojazd do działki z ul. Buczka.


Rozdział III.
Ustalenia końcowe.

§20.


1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości  30  %.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1  jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla miasta Kudowy Zdroju , przy zbyciu nieruchomości.

 

§21.


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy Zdroju .


§22.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku   Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVI/260/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.06.2009 10:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.08.2019 09:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 209