UCHWAŁA NR XXXVI/261/09
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 maja 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjmuje się „Lokalny Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Traci moc Uchwała Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”.

 

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVI/261/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.06.2009 10:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.06.2009 10:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 37