Uchwała nr XXXVI/262/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  27 maja 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9 lit i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.184 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 181.637 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 181.637 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 10 „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2009 roku” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 13 „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 

§ 2


W uchwale nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok dokonuje się następującej zmiany:
1) dodaje się § 121 o treści:
„Ustala się przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
 przychody w wysokości 21.760,00 zł ,
 wydatki w wysokości 21.760,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15”
2) załącznik nr 15 do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                        31.264.514 zł     
2.  wydatki                                        31.717.958 zł 

 3.    niedobór budżetu                          453.444 zł     
      


§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVI/262/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.06.2009 10:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.06.2009 10:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 35