Uchwała  Nr XXXVI/264/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 maja 2009 roku


w sprawie:   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój.


 Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18, ust. 2, pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U nr 39, poz. 311 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1


1.  Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój:
- mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen znajdującej się na terenie cmentarza przy ul. Kościelnej,

- mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – ofiary terroru hitlerowskiego znajdującej się na terenie cmentarza przy ul. Kościuszki.
2.    Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określi szczegółowy zakres rzeczowy zadania  oraz sposób jego finansowania i rozliczania.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVI/264/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.06.2009 11:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.06.2009 11:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 33