Uchwała nr XXXVI/265/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 maja 2009 roku

 

w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.22 ust. 3 i 4 ustawy   z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1


Tworzy się rachunek dochodów własnych Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

 

§ 2


Źródłami dochodów rachunku określonego w § 1 mogą być:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych,
- darowizny pieniężne na rzecz Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju,
- refundacja z tytułu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.     

 

§ 3


Dochody własne mogą być przeznaczone na:
- cele wskazane przez darczyńców,
- sfinansowanie wydatków stanowiących koszty wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. z 2008 roku Dz. U nr 14, poz. 92).

 

§ 4

 

1. Podstawą gospodarowania rachunkiem dochodów własnych jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki sporządzony w układzie klasyfikacji budżetowej.
2. Nadwyżka środków obrotowych na dzień 31 grudnia podlega wpłacie do budżetu gminy.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVI/265/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.06.2009 11:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.06.2009 11:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 33