Uchwała  Nr XXXVI/266/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 maja 2009 roku


w sprawie:   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 8 z ul. Łąkową,  ul. Kościelną oraz ul. Fabryczną wraz z budową pasów lewoskrętu w mieście Kudowa-Zdrój.


 Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18, ust. 2, pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U z 2007 roku nr 19, poz. 115 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1


1.  Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział we Wrocławiu  a Gminą Kudowa-Zdrój w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 8 z ul. Łąkową, ul. Kościelną  oraz ul. Fabryczną wraz z budową pasów lewoskrętu w mieście Kudowa-Zdrój.
2.   Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa zakres rzeczowy zadania  oraz sposób jego finansowania.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVI/266/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.06.2009 11:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.06.2009 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 32