Uchwała nr XXXVII/270/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 18 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9 lit i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.184 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 3.900 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 3.900 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                      31.290.986 zł     
2.  wydatki                                       31.744.430 zł 

3.    niedobór budżetu                          453.444 zł     
      

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVII/270/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.06.2009 11:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.07.2009 09:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 32