Uchwała Nr XXXVII/273/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdrój
z dnia 18 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: Uchwalenia korekty na 2009 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011


Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r.) oraz art., 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Kudowy Zdroju:

 

§ 1

 

Uchwala „Korektę na 2009 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011” do przyjętego uchwałą nr XLI/251/2002 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 lipca 2002 r. „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. na lata 2002-2011” zmienionego uchwałami nr XXIX/170/2004 z dnia 30 listopada 2004 r., nr XLI/241/2005  z dnia 5 października 2005 r., nr LIII/336/06 z dnia 15 września 2006 r., nr XIII/78/07 z dnia 27 września 2007 r., nr XXVII/180/08 z dnia 29 września 2008 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVII/273/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.06.2009 12:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.06.2009 12:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 33