UCHWAŁA NR XXXVI/258/09

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie:  zmiany uchwały NR XXXII/224/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale  NR XXXII/224/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009 § 1otrzymuje brzmienie:
„§ 1 Przyjmuje się następujący  plan pracy  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2009:
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVI/258/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:06.07.2009 14:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:06.07.2009 14:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 57