UCHWAŁA NR XXXVII/269/09
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 18 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty Gminy Kudowa – Zdrój na lata 2009-2015.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1. pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

 

Przyjąć do realizacji Strategię Oświaty Gminy Kudowa – Zdrój na lata 2009 – 2015 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVII/269/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.06.2009 09:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.07.2009 09:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 28