ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2019
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 754 z późn. zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019 r. poz.365) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W związku z realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy wyznaczam na obszarze miasta Kudowa-Zdrój miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Wykaz wyznaczonych miejsc zawiera załącznik do zarządzenia.
 2. Wykaz miejsc, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.45.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.03.2019 10:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.03.2019 10:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 38