ZARZĄDZENIE Nr  0050.50.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 5  marca  2019 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1, 2 i 4  Programu Współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2019 stanowiącego załącznik do Uchwały nr III/10/18 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy na 2019 rok w składzie:
1.   Katarzyna Oczkowska       - przewodniczaca komisji
2.    Iwona Biernacik                - wiceprzewodnicząca komisji
3.   Mariusz Fleszar                - członek komisji
4.    Justyna Klich                   - członek komisji              
5.    Rafał Greszta                   - członek komisji.

§ 2

Zasady działania Komisji Konkursowej określone zostały w § 12 Uchwały nr III/10/18 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

§ 3

Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego zarządzenia po wykonaniu obowiązków określonych w § 12 Uchwały nr  III/10/18 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju  z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.50.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.03.2019 11:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.03.2019 14:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 47