Zarządzenie nr 0050.52.2019                         
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia  8 marca 2019r.   
       

w sprawie  umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Działając na wniosek /…/ zam. 57-350 Kudowa-Zdrój ul./…/ z dnia 13.12.2018 r. wyrażam zgodę na  umorzenie odsetek z tytułu  opóźnienia  w kwocie  27,79 zł od wpłaty dokonanej dnia 13.12.2018 r. w kwocie 200,00 zł na poczet odszkodowania za akt wandalizmu w Parku Zdrojowym.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.52.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.03.2019 12:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.03.2019 12:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 46