Zarządzenie  Nr   0050.54.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 7.348,98 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych  98/100), przysługującej od 1  z tytułu opłat za świadczenia  za lokal mieszkalny  przy ul. /…/ w Kudowie–Zdroju, na 36 (trzydzieści sześć ) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)     208,98 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
2)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;
3)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2019r.;
4)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2019r.;
5)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2019r.;
6)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
7)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;
8)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
9)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;
10)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2019r.;
11)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2020r.;
12)     204,00 zł – płatne w terminie do 29.02.2020r.;
13)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2020r.;
14)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2020r.;
15)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2020r.;
16)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2020r.;
17)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2020r.;
18)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2020r.;
19)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2020r.;
20)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
21)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;
22)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2020r.;
23)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2021r.;
24)     204,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2021r.;
25)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2021r.;
26)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2021r.;
27)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2021r;
28)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2021r;
29)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2021r;
30)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2021r;
31)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2021r;
32)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2021r;
33)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2021r;
34)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2021r;
35)     204,00 zł – płatne w terminie do 30.01.2022r;
36)     204,00 zł – płatne w terminie do 31.02.2022r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku  z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.54.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.03.2019 12:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.03.2019 12:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 43