Zarządzenie  Nr 0050.55.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 8 marca 2019 r.

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 672,38  zł (słownie:sześćset siedemdziesiąt dwa złote  38/100), przysługującej od   z tytułu opłat za świadczenia  za lokal mieszkalny  przy ul. /…/ w Kudowie–Zdroju, na 9 (dziewięć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)     72,38 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
2)     75,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;
3)     75,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2019r.;
4)     75,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2019r.;
5)     75,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2019r.;
6)     75,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
7)     75,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;
8)     75,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
9)     75,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.55.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.03.2019 12:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.03.2019 12:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 39