Zarządzenie Nr 0050.58.2019

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 8 marca 2019 r.

 

w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju określa załącznik do regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 120.30.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju oraz zarządzenie nr 120.10.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.58.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:15.03.2019 13:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:15.03.2019 13:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 61