Zarządzenie Nr 0050.60.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. Nr 288, poz.1692) zarządzam  co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję do przeglądu materiałów niejawnych w składzie:
1)    Barbara Kopeć - przewodniczący komisji,
2)    Monika Kryczka - członek komisji,
3)    Ewa Żulińska - członek komisji.

§ 2.

Przegląd materiałów zawierających informacje niejawne powinien uwzględniać:
1)    sprawdzenie czy przechowywane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju dokumenty niejawne spełniają ustawowe przesłanki ochrony,
2)    przedstawienie stosownych rekomendacji w sprawie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności w odniesieniu do materiałów zawierających informacje niejawne wytworzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju lub dla których Ośrodek jest następcą prawnym i ustalenia, które dokumenty kwalifikują się do:
a)    zniesienia przyznanej klauzuli tajności,
b)    dokonania zmiany klauzuli tajności,
c)    zachowania przyznanej klauzuli tajności.

§ 3.

Komisja o której mowa w § 1, realizując zadania określone w § 2 pkt. 2 dokonywać będzie przeglądu materiałów wykonanych w Ośrodku w odniesieniu do których niezasadne jest ich dalsze przechowywanie  na skutek przeterminowania i utraty ważności.

§ 4.

Rekomendacje w sprawie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności na materiałach zawierających informacje niejawne wytworzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju lub dla których Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju jest następcą prawnym należy przedstawić Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Komisja o której mowa w § 1;
1)    dokona przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych i przechowywanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju,
2)  przedstawi protokoły z przeprowadzonego przeglądu wraz z rekomendacją o której mowa w § 4 w odniesieniu do których materiałów, zawierających informacje niejawne z przyznaną klauzulą tajności zasadne jest przedłużenie okresu ich ochrony, dokonanie zmiany klauzuli lub zniesienie klauzuli tajności w związku z istnieniem podstaw do jej zniesienia w oparciu o przepisy wydane przez organy władzy państwowej.

§ 6.

1.    Komisja przeprowadzi czynności w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 29 marca 2019 roku.
2.    Protokoły z dokonanych czynności Przewodniczący Komisji przedłoży Burmistrzowi Miasta oraz Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju w terminie 14 dni od daty zakończenia prac komisji, nie później jednak niż do dnia 12 kwietnia 2019 roku.
3.    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisji określi termin ich usunięcia.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.60.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.03.2019 10:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.03.2019 10:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 105