Zarządzenie nr  0050.67.2019
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia  20 marca 2019 r.


w sprawie: oddania w  użytkowanie wieczyste  nieruchomości  gruntowych, stanowiących współużytkowanie wieczyste Wspólnoty  Mieszkaniowej przy  ul. Kościuszki 31.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się do  odpłatnego  oddania w  użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, udział w  nieruchomości  gruntowej, oznaczonej geodezyjnej  jako  działka nr 342/1,  Am-11,  o  pow. 71m2, położonej w  obrębie Czermna, gminy Kudowa-Zdrój,  powiat kłodzki, woj. dolnośląskie,  dla której Sąd Rejonowy  w Kłodzku Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi   księgę wieczysta nr SW1K/00048828/7, zabudowanej garażem  wybudowanym ze środków  własnych osoby fizycznej.                                                 

2. Przeznacza się do  odpłatnego  oddania w  użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, udział w  nieruchomości  gruntowej, oznaczonej geodezyjnej  jako  działka nr 342/2,  Am-11,  o  pow. 68 m2, położonej w  obrębie Czermna, gminy Kudowa-Zdrój,  powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy  w Kłodzku Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi   księgę wieczysta nr SW1K/00048828/7, zabudowanej garażem  wybudowanym ze środków  własnych osoby fizycznej.                                              

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.67.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.03.2019 10:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.03.2019 10:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 51