Zarządzenie nr  0050.70.2019

Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

 

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

 Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 11, położony w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 31 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste, posadowionym na działce  nr 342/3 o  pow. 0,1529 ha, położonym w obrębie Czermna,  gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą  nr SW1K/00048828/7.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.70.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:03.04.2019 13:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:03.04.2019 13:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 51