Zarządzenie nr  0050.59.2019

Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia na własność nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.) i art. 56 w związku z  art. 51ust. 2 i art. 53 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)   i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do nieodpłatnego przeniesienia  na  własność lokal użytkowy nr 11,  położony w budynku  przy  ul. Zdrojowej 16/XXII, dla którego  Sąd Rejonowy w Kłodzku,  Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00086180/0 wraz  z nieodpłatnym przeniesieniem prawa  własności ułamkowej części gruntu,  oznaczonego  geodezyjnie jako  działki numer  145/19, 145/52,  (AM-4), o łącznej pow. 2781 m2, dla  których  Sąd Rejonowy w Kłodzku,  Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą  nr SW1K/00070222/2, położonych w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie  kłodzkim, województwie dolnośląskim,  na wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju – gminnej  instytucji  publicznej.

 § 2

Traci  moc zarządzenie  nr 0050.265.2018 Burmistrza  Miasta  Kudowa-Zdrój z  dnia 16 listopada 2018 r..

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.59.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:03.04.2019 13:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.07.2019 14:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 73