Zarządzenie nr 0050.75.2019

 

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju

 

z dnia 04 kwietnia 2019r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

 

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, położoną  w obrębie Jakubowice, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczoną  geodezyjnie jako działka nr 16/4  (AM-1) o pow. 1299 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział  Ksiąg Wieczystych   prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00083148/3, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój  pod mieszkalnictwo niskiej  intensywności, mieszkalnictwo  pensjonatowe.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.75.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:05.04.2019 11:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:05.04.2019 11:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 55