Zarządzenie Nr 0050.76.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 05 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 – 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój” – Nr referencyjny zamówienia: IR.271.8.2019 – w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, w składzie:

  1. Justyna Klich – przewodniczący komisji
  2. Hanna Jędrzejewska – członek komisji
  3. Magdalena Spendowska -  członek komisji
  4. Agnieszka Kowalska – członek komisji
  5. Marek Kot – sekretarz

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.76.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:05.04.2019 11:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:05.04.2019 11:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 57