UCHWAŁA Nr VII/38/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 marca 2019  r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa – Zdrój w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa – Zdrój w 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VII/38/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.04.2019 11:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.04.2019 11:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 46