Uchwała nr XXXVIII/276/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  13 lipca 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.184 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 270.800 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 770.800 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 500.000 zł.
5. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w § 952 o 500.000 zł.
6. Zmienia się treść załącznika nr 7 „Plan finansowy zakładu budżetowego na 2009 rok ” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 10 „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2009 roku” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść załącznika nr 13 „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
10.Zmienia się treść załącznika nr 15 „ Plan finansowy przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2009 roku” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

§ 11 uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:
 krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000 zł,
 długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.000.000 zł.

 

§ 3

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                     31.564.820 zł     
2.  wydatki                                      32.518.264 zł 

3.    niedobór budżetu                          953.444 zł      

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVIII/276/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.07.2009 10:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.05.2015 09:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 45