UCHWAŁA Nr VII/39/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 285.931,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 285.931,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4.    Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku” do uchwały IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             53.588.083,26 zł      
        w tym dochody majątkowe                        11.132.915,00 zł
                     dochody bieżące                             42.455.168,26 zł
2.     wydatki         53.999.503,16 zł
        w tym wydatki majątkowe        12.103.365,58 zł
                     wydatki bieżące                    41.896.137,58 zł    
3.    deficyt  budżetu         411.419,90 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VII/39/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.04.2019 12:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.04.2019 12:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 44