UCHWAŁA Nr VII/40/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz.506) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 2018r., poz.1152 ze zm.) KZWiK Sp. z o.o. przedłożyła do zatwierdzenia „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdroju”. Jest on zgodny z   kierunkami rozwoju Gminy Kudowa Zdrój określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z powyższym proszę o zatwierdzenie proponowanego planu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VII/40/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.04.2019 12:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.04.2019 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 48