UCHWAŁA  NR VII/41/2019
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 marca  2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa – Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia     i spożywania  napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1, 3 i 7 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

§ 4 uchwały Nr L/311/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa – Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania , wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych otrzymuje brzmienie:                   

„§ 4. 1.Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta:                                                                                                                         
1)    punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu  i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 25 m od obiektów chronionych,
2)    przez obiekty chronione rozumie się:

a) szkoły wszystkich typów oraz inne placówki  oświatowo-wychowawcze,

b) obiekty sakralne, 

c) zakłady opieki zdrowotnej.                                                                                                      
2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
3. Zasady, o których mowa powyżej, obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz powyżej 18% alkoholu.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska


UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2018 r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność § 4 i 5 uchwały Nr L/311/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r.   w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa – Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia  i spożywania  napojów alkoholowych.  Od rozstrzygnięcia nadzorczego Gmina wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2019 r. WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 598/18 oddalił skargę Gminy w całości. Wobec powyższego konieczne jest określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w sposób wskazany w uzasadnieniu wyroku WSA.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VII/41/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.04.2019 12:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.04.2019 12:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 46