UCHWAŁA NR  VII/42/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu  priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" EDYCJA II przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 – 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój, polegających na wymianie starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” EDYCJA II przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Udzielanie dotacji będzie miało na celu:
•    zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych w lokalach i budynkach mieszkalnych,  
•    ograniczenie emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych,
•    wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
•    propagowanie technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz instalacji do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii.
3.    Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji z budżetu gminy Kudowa-Zdrój pochodzić będą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Tracą moc następujące uchwały:
•    Uchwała nr XXXVIII/223/2017 Rady Miejskiej Kudowy-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
•     Uchwała nr XXXIII/187/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdrój z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
•    Uchwała nr XXXVIII/222/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VII/42/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.04.2019 12:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.04.2019 12:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 45