UCHWAŁA NR VII/43/2019
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art.19 ust.3-5  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2018 r. poz.1152 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju, uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVII/289/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VII/43/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.04.2019 13:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.04.2019 13:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 47