Protokół Nr XXXVI/09 z dnia 27 maja 2009 roku

PROTOKÓŁ XXXVI/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 maja 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -   11.50

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.


Radni nieobecni:
1. Adam Ziembiński                      - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.04.2009 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmiany uchwały NR XXXII/224/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy –Zdroju, obręb Jakubowice, z przeznaczeniem pod usługi sportu, turystyki i rekreacji,
- zmiany w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenów obejmujących działki nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13/ 686/14, 686/54 oraz 686/50 o 686/56, w obrębie Słone, w rejonie ulic Nad Potokiem, Cisowej oraz Dębowej,
- przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
- utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z ul. Łąkową i ul. Kościelną wraz z budową pasa lewoskrętu w mieście Kudowa-Zdrój.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

 

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do pkt. 2 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zbudowanej na cele mieszkaniowe oraz wniosek o zmianę zapisu w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z ul. Łąkową i ul. Kościelną wraz z budową pasa lewoskrętu w mieście Kudowa-Zdrój. Uchwała ta zostaje poszerzona o zapis dot. przebudowy skrzyżowania ul. Głównej z ul. Fabryczną. Jest to uzgodnione z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w wnioski Burmistrza Miasta dot. zmiany porządku został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)
Przy obecności 14 radnych na sali protokół z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.04.2009 r. przyjęto następującą ilością głosów:

za było                      - 13 radnych
przeciw było             -   0 radnych
wstrzymał się           -   1 radny

 

Ad. 2)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/224/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009
Przewodniczący rady poinformował, że Burmistrz Miasta pismem z dnia 18.05.2009 r. zwrócił się z prośbą o wprowadzanie zmian w uchwale Nr XXII/224/09 z dnia  05.02.2009 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009. Zmiana dotyczy przeniesienia planowanej na maj sesji na temat „Kultura fizyczna dzieci i młodzieży” na październik br.
Burmistrz Miasta stwierdził, że materia okazała się trudniejsza niż się wydawało i wymaga szczególnej troski. Chodzi m.in. o to żeby nie zniechęcić tych, którzy  do tej pory zupełnie społecznie zajmowali się sportem. Kontrole, które zostały przeprowadzone przez panią skarbnik z zakresie finansowym oraz panią Ł.Rachubę w zakresie rzeczowym nasuwają pewne przemyślenia i  wnioski. Odbyło się już kilka spotkań, jednak do sesji na temat funkcjonowania klubów sportowych  trzeba się dobrze przygotować i dlatego jest prośba o przeniesienie sesji tematycznej na październik.  Być może zostanie powołane stowarzyszenie i wtedy będzie gotowy projekt statutu i regulaminu stowarzyszenia. Wiele klubów już wyraziło zgodę na przystąpienie do stowarzyszenia.
Radny W.Gucz stwierdził, że jego zdaniem zmiana ta jest słuszna. W mieście pojawi się nam następny problem związany z ligą siatkówki. Nasza drużyna weszła do III ligii i w związku z tym należy powołać jakieś stowarzyszenie, żeby uregulować wszystkie sprawy z tym związane. Trzeba będzie na pewno szukać sponsorów. Nie jest to łatwe, na dzień dzisiejszy sponsorów brakuje.
Radna Ł.Rachuba złożyła podziękowanie wszystkim radnym, którzy wzięli udział w debacie na temat powołania stowarzyszenia. Przedstawiciele części klubów sportowych są otwarci na powołanie stowarzyszenie, ponieważ widzą możliwości pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz. To wymaga troszeczkę czasu, nie da się powołać stowarzyszenia w ciągu jednego miesiąca. To wymaga dalszej dyskusji. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w czerwcu, rozpoczną się prace nad statutem stowarzyszenia. Jednym z wniosków, który został zgłoszony była propozycja zastanowienia się nad tym jakie dziedziny sportu będą wiodącymi. Ten czas, który zaproponował Burmistrz Miasta jest właściwy po to żeby jesienią podjąć ostateczne decyzje.
Rada G,Janiszewska stwierdziła, że jej zdaniem przesunięcie sesji tematycznej dot. sportu na październik jest dobrym pomysłem. Będzie jeszcze czas, żeby rozmawiać na temat utworzenia stowarzyszenia. Radna stwierdziła, że utworzenie nowego stowarzyszenie trochę mija się z celem, ponieważ KS Włókniarz ma założone stowarzyszenie i nalazłoby się zastanowić nad poszerzeniem działalności tego stowarzyszenie o kolejne sekcje sportowe. To wymagałoby tylko dopisania zmian w statucie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/224/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy –Zdroju, obręb Jakubowice, z przeznaczeniem pod usługi sportu, turystyki i rekreacji
Projekt uchwały szczegółowo  omówiła pani U.Karpowicz, która poinformowała, że do opracowania projektu planu  przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju w obrębie Jakubowice.
 Opracowany projekt zmiany jest zgodny z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowy-Zdroju.
Projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany przez inne organy w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem organów ochrony środowiska z uwagi na położenie terenu na obszarach chronionych.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi do projektu planu.
Zmiana przeznaczenia w projekcie planu dotyczy przeznaczenia terenów otwartych wyłączonych spod zabudowy pod usługi turystyki – wyciąg narciarski z infrastrukturą towarzyszącą.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy –Zdroju, obręb Jakubowice, z przeznaczeniem pod usługi sportu, turystyki i rekreacji została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenów obejmujących działki nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13/ 686/14, 686/54 oraz 686/50 o 686/56, w obrębie Słone, w rejonie ulic Nad Potokiem, Cisowej oraz Dębowej
Projekt uchwały szczegółowo  omówiła pani U.Karpowicz, która poinformowała, że do opracowania projektu planu  przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Nad Potokiem.
 Opracowany projekt zmiany jest zgodny z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowy-Zdroju.
Projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany przez inne organy w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi do projektu planu.
Zmiana przeznaczenia w projekcie planu dotyczy przeznaczenia terenów pod zabudowę oraz korektę w zakresie obsługi komunikacyjnej.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla terenów obejmujących działki nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13/ 686/14, 686/54 oraz 686/50 o 686/56, w obrębie Słone, w rejonie ulic Nad Potokiem, Cisowej oraz Dębowej została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”
Pani U.Karpowicz, poinformowała, że uchylenie Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 25 lutego 2009 roku i ponowne przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013” wynika z  konieczności wprowadzenia korekt w zakresie  granic obszaru wsparcia oraz listy projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z  uwagami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt zmian w budżecie gminy zakłada zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 181.637 zł.
Dział 600 - zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków wprowadza się kwotę 58.455 zł z tytułu dotacji celowej od samorządu województwa na bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy Kudowa-Zdrój.
Kolejna zmiana w dziele 600 dotyczy zwiększenia wydatków przeznaczonych na wykonanie projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II”  - jest to związane z weryfikacją kosztorysu inwestorskiego o kwotę 70.000 zł. Kolejna zmiana dotyczy transferu niewykorzystanych, niewygasających środków, które nie zostały w terminach określonych w uchwale wydatkowane. Jest to kwota 58.682 zł. Kwotę tę przeznacza się w planie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Nad Potokiem. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 5.000 zł pozyskanych z województwa dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Zakup materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych związanych z zajęciami prowadzonymi w pięciu świetlicach środowiskowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój”.  Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesienia do prawidłowego działu  klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z opłaceniem  wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych na dostarczanie korespondencji podatkowej (decyzje wymiarowe i upomnienia) oraz przeniesienia  ujętej w dziale 853 dotacji przeznaczonej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na organizację integracyjnych zawodów sportowych dla dzieci niepełnosprawnych, która po zmianie zostanie ujęta w dziale 926. ostatnia zmiana to zagwarantowanie w budżecie kwoty 6.000 zł jako wkład własny na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu „Animator – Moje boisko Orlik 2012”. Pani Skarbnik poinformowała również, że w uchwale budżetowej wprowadza się § 121, w którym ustala się przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych – przychody i wydatki w kwocie 12.760,00 zł. Na to składają się przychody i dochody związane z organizacją stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz pozyskana darowizna z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na zakup wyposażenia sal lekcyjnych  w szkole przy ul. Buczka 9.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana w WPI dot. dwóch pozycji tj. wprowadzenie nowego zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III”. Wartość zadania planowana 5.240.980 zł. W ramach III etapu rewaloryzacji Parku Zdrojowego wykonane będą następujące zadania: dokończenie modernizacji alejek, dokończenie modernizacji oświetlenia parkowego, budowa placu zabaw, remont schodów parkowych, wykonanie iluminacji świetlnej Parku, rewaloryzacja fontanny parkowej, remont Muszli Koncertowej, rewaloryzacja ujęcia wody mineralnej „Pająk”, modernizacja pomieszczeń sanitarnych w przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, nasadzenia zieleni parkowej oraz zakup elementów małej architektury. Druga pozycja dotyczy zwiększenia wartości zadania pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II” o kwotę 70.000 zł. Zmiana ta jest niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych (kwota zabezpieczona w budżecie gminy powinna być równa kwocie wynikającej z kosztorysu inwestorskiego).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010” została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że zadania polegające na utrzymaniu grobów wojennych należy do zadań z zakresu administracji rządowej, ale mogą być przekazane samorządom za zgodą Rady Miejskiej. W związku z tym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kudowa-Zdrój. Na ten cel gmina otrzymała środki w wysokości 1.500 zł. Porozumienie to dot. dwóch mogił zlokalizowanych na terenie gminy tj. : mogiła zbiorowa więźniarek obozu Gross – Rosen znajdująca się na terenie cmentarza przy ul. Kościelnej oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera znajdującej się na terenie cmentarza przy ul. Kościuszki. Do obowiązków gminy będzie należało: przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów w dniach 1 września, 1i 11  listopada, dbanie o estetyczny wygląd mogił (utrzymanie w czystości i porządku, konserwacja elementów małej architektury), dbanie o estetyczny wygląd zespołu roślinności znajdującej się wokół mogił (nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
Pani I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że  gmina ma szansę otrzymać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zapisy projektu umowy, która zostanie zawarta w tym zakresie mówią o tym, że refundacja ma być przekazana na wydzielony rachunek dochodów własnych. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych daje możliwość gromadzenia dochodów własnych przez jednostki budżetowe.  Podstawą utworzenia konta dochodów własnych jest uchwała Rady Miejskiej wskazująca źródła dochodów własnych, które będą gromadzona na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz ich przeznaczenie. Źródłami dochodów tego rachunku będą: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych, darowizny pieniężne na rzecz Urzędu Miasta, refundacja z tytułu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.  Dochody mogą być przeznaczone na: cele wskazane przez darczyńców, sfinansowanie wydatków stanowiących koszty wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z ul. Łąkową i ul. Kościelną oraz ul. Fabryczną  wraz z budową pasa lewoskrętu w mieście Kudowa-Zdrój
Pani I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że  zadanie utrzymania drogi krajowej należy do zadań administracji rządowej w imieniu, której działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wiadomo, że środków finansowych wszędzie jest mało i w pierwszej kolejności będą realizowane zadania na terenie tych gmin, które w jakiś sposób będą partycypować w kosztach utrzymania tych dróg. W związku z tym jest prośba do radnych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z ul. Łąkową i ul. Kościelną oraz ul. Fabryczną  wraz z budową pasa lewoskrętu w mieście Kudowa-Zdrój. Po stronie gminy byłyby koszty opracowania i sfinansowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, natomiast po stronie GDDKiA przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonawcę robót, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że ma to związek z realizacją przedsięwzięcia, które jest w tej chwili na desce projektowej pana inż. Bednarka – modernizacja ul. Jasnej i Kościelnej. Na koniec maja zostanie złożony projekt do Starostwa i wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. To również ma związek z tym co od dłuższego czasu, pomimo, że powstał azyl, jest przeszkodą dla  normalnego z dostaniem się na drogę nr 8 przez mieszkańców osiedla Łąkowa. Wykonano alejkę koło krzyża, aby można było dostać się na osiedle, zostanie jeszcze wykonany odcinek chodnika na terenie zielonym przy budynku Łąkowa 4. Samo funkcjonowanie ul. Kościelnej od strony ul. Głównej będzie przygotowane do planowanego przyszłości wykorzystania tych terenów na działalność gospodarczą, przy czym zastrzega się, że ul. Kościelna nie będzie ulicą przelotową i nie będzie ulicą dwukierunkową, ona będzie dwukierunkowa na wysokości funkcjonującej tam hurtowni ABC i przyszłej działalności gospodarczej. Będzie to odcinek długości ok. 100 m a dalej będzie ulicą jednokierunkową. Geometria skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Jasnej ulegnie radykalnej zmianie w okolicach transformatora i gospodarstwa pana Bulika.
W roku bieżącym planowana jest do wykonania zmiana nawierzchni ul. Jasnej do studni, która znajduje się w okolicach transformatora. Kolejny etap będzie po uzyskaniu pozwolenia na całą przebudowę. Jeśli chodzi o ul. Fabryczną to  skrzyżowanie to już kiedyś miało być wyposażone w lewoskręt. Burmistrz stwierdził, ze wniosek Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej będzie bardzo trudny do zrealizowania, ponieważ przejść dla pieszych na skrzyżowaniach być nie może bez zrobienia oświetlenia. Obojętnie w którym miejscu zaplanuje się przejście dla pieszych musi to być skoordynowane z przebudową drogi nr 8 i wykonaniem lewoskrętu. Burmistrz stwierdził, że będzie to uwzględnione w projekcie wjazdu na ul. Fabryczną.
Radny W.Gucz nawiązując do wypowiedzi pana Burmistrza dot. przejść dla pieszych poinformował, że mieszkańcy idący ul. Główną w kierunku marketu Spar proszą o wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Fabrycznej, ponieważ jest tam bardzo wzmożony ruch. Tam kiedyś było przejście dla pieszych.
Burmistrz Miasta stwierdził, że przejście dla pieszych w tym miejscu, w którym było kiedyś nie może być wykonane. Bez dokumentacji, bez zmiany organizacji ruchu nie zostaną wymalowane pasy dla pieszych, to musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi wymogami. W związku z tym, ze jest to droga krajowa to zgodę na to wydaje wojewoda a nie starostwo. Bez dokumentacji nic tam nie będzie zrobione.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z ul. Łąkową i ul. Kościelną wraz z budową pasa lewoskrętu w mieście Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zbudowanej na cele mieszkaniowe
Pani Skarbnik poinformowała, ze jest to  już kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zbudowanej na cele mieszkaniowe. Do Rady Miejskiej należy decyzja o udzieleniu bonifikaty. Projekt uchwał omawiany był szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zbudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
W związku z brakiem pytań do sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta  jednogłośnie.

 

 ad.4)
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się w czerwcu br. dot. będzie spraw związanych z oświatą w gminie. Ponadto Przewodniczący Rady zaprosił radnych na 21.06.2009 r. na godz. 1200 do kościoła św. Bartłomieja w Czermnej gdzie odbędą się uroczystości związane z 50-leciem kapłaństwa Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój ks. Jana Myjaka, natomiast o godz. 1700 w Teatrze Zdrojowym odbędzie się uroczysty koncert dedykowany jubilatowi ks. J.Myjakowi.
Burmistrz Miasta poinformował, że odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Spotkanie dot. omówienia wniosków Komisji z wizji ciągów komunikacyjnych na terenie gminy przeprowadzonej przez członków Komisji. W spotkaniu uczestniczył również pan B.Chmielewski z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Ustalono sposób postępowania. Na ręce Przewodniczącego Komisji zostanie skierowana informacja dot. tego co można zrobić już, co zostanie zrobione w późniejszym terminie, a czego gmina nie będzie w stanie zrobić.
Burmistrz Miasta poinformował, że Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej biorąc pod uwagę fakt, że będą prowadzić inwestycję pt. rozbudowa cmentarza komunalnego w Słonym  udzielą informacji mieszkańcom tej ulicy, że nie będzie ona obecnie naprawiana, ponieważ tam będzie obywał się główny transport związany z rozbudową cmentarza. W związku z tym ulica ta zostanie naprawiona dopiero po wykonaniu pierwszego etapu rozbudowy cmentarza.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest pewne przesunięcie w czasie wynikające z prawa zamówień publicznych i w związku z tym w drugiej połowie czerwca ogłoszony zostanie kolejny przetarg na naprawę nawierzchni asfaltowych. Radny W.Gucz stwierdził, że w tej chwili najbardziej tragiczny odcinek drogi w Czermnej jest od Toronta do kościoła. Tam jest duży ruch samochodów turystycznych. Wydaje się, że to jest dość pilne zadanie do wykonania.
Radny M.Oleśko poinformował, że na ul. Słonecznej i ul. Kombatantów są bardzo duże wyrwy w drodze i stan tych ulic jest bardzo zły.
Burmistrz Miasta poinformował radnego, że będzie to zrobione w pierwszej kolejności.
Pani B.Kopeć – sekretarz gminy przedstawiła zebranym informację z przeglądów ppoż. przeprowadzonych w gminnych budynkach mieszkaniowych – budynki, w których znajdują się lokale socjalne i byłe budynki hotelowe. MZUP zakończyły ten przegląd w połowie maja, przedstawiły pisemną informację z tego przeglądu. Informacja ta wpłynęła do Urzędu Miasta 18.05.2009 r. Przeglądu w/w budynków dokonała Komisja w składzie: A.Kanecki, M.Kowalski – technik budowlany MZUP, Cz.Frąckiewicz – elektromonter MZUP oraz W.Staruch – mistrz, instalator  MZUP. Przegląd objął 21 budynków tj. ul. Kościelna 1, ul. Chrobrego 57, ul. 1 Maja 51, ul. Słone 33, ul. Łąkowa 4, 16, 18, ul. Główna 17, 15, 1, 5, ul. Zdrojowa 39, 39a, ul. Słone 122, ul. 1 Maja 25, ul. Pstrążna 27, ul. Brzozowie 4, ul. Kościuszki 38, 34, ul. Kościelna 21, 27.   Z tych  wszystkich przeglądów MZUP spisał protokoły z zaznaczeniem pilności usunięcia nieprawidłowości. Stwierdzono różne uchybienia, przede wszystkim dot. one zagracania  pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych  czyli korytarzy, piwnic, strychów. Uchybienia dot. również uszkodzenia instalacji elektrycznej w 18 budynkach, przewodów kominowych w 10 budynkach, w 18 budynkach zagracenia wystąpiły w dużym nasileniu i w 3 budynkach były nieprawidłowo eksploatowane przez lokatorów kotłownie. W podsumowaniu napisano, że na dzień 15 maja usunięto usterki w budynkach socjalnych przewidzianych do kontroli przez Powiatowy Nadzór Budowlany, a pozostałe nieprawidłowości zostaną usunięte do 31.12.2009 r.
Następnie głos zabrał pan A.Kanecki, który poinformował, że zagracenia ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów przez mieszkańców są dużym problemem i sprawa uporządkowania tego jest sprawą bardzo pilną. Po tragedii, która wydarzyła się w Kamieniu Pomorskim wystosowano do mieszkańców apel – ogłoszenie w sprawie uporządkowania strychów, klatek schodowych itp. z wszelkich przedmiotów typu szafy, komody, niepotrzebny sprzęt AGD. Termin uprzątnięcia wyznaczono mieszkańcom na dzień 29.05.2009 r. Wywieszenie tego apelu obiło się dużym echem. Można powiedzieć, że mieszkańcy targują się w jakiś sposób z MZUP-em. Mieszkańcy twierdzą, że te rzeczy są dla nich bardzo cenne, są im niezbędne do życia i absolutnie się ich nie pozbędą.
Burmistrz Miasta stwierdził, że taki apel do  mieszkańców należy powtórzyć. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że uprzątnięcie tych rzeczy należy do ich obowiązków.
A.Kanecki poinformował, że jeżeli chodzi o instalację elektryczną to w czasie przeprowadzonej kontroli w wielu budynkach stwierdzono tzw. „pajęczyny” tj. podłączenia piwnic, strychów domowymi sposobami. Te nieprawidłowe podłączenia likwidowane są na bieżąco. Stwierdzono również brak opraw, otwarte puszki i to też jest wykonywane na bieżąco.
Burmistrz Miasta stwierdził, że z informacji przedstawionej przez MZUP wynika, że wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zostaną usunięte do końca br. Stwierdził, że należy zastanowić się co ze stwierdzonych zagrożeń jest najpilniejsze do usunięcia.  Należałoby te zagrożenia podzielić i to co jest najbardziej niebezpieczne wykonać natychmiast. Należy przedstawić informacje, czy MZUP porodzi sobie finansowo sam, czy będzie potrzebna pomoc gminy.
A.Kanecki – stwierdził, że najważniejszą rzeczą jest usunięcie zagrożeń związanych z instalacją elektryczną i to usuwane jest na bieżąco. Problemem jest również opał jaki ludzie stosują. Efektem tego są zapalenia kominów. Kolejnym problemem są przewody wentylacyjne w mieszkaniach. W części mieszkań ich po prostu nie ma i tam trzeba będzie je wykonać. Dużym problemem jest zły  stan dachów w budynkach mieszkalnych. Najgorsza sytuacja jest w budynku przy ul. 1 Maja 51 – budynek socjalny oraz przy ul. Głównej 17. 18 maja odbyła się również kontrola budynków socjalnych przeprowadzona przez przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej. Strażacy nie stwierdzili żadnych dużych nieprawidłowości. Jedyną nieprawidłowością było stwierdzenie braku tablicy informacyjnej z telefonami alarmowymi. 26 maja kontrolę budynków socjalnych przeprowadził inspektor nadzoru budowlanego. Szczegóły z tej kontroli przedstawi na kolejnej sesji.
Ponadto w nawiązaniu do wniosku radnego W.Gucza z poprzedniej sesji dot. wymiany okien w budynkach komunalnych poinformował, że wymiana okien nie wymaga zgłoszenia ani ubiegania się decyzję o pozwoleniu o budowę. Najemca mieszkania sam może zadecydować o tym, czy wymieni stolarkę okienną i drzwiową, pod warunkiem że przy okazji nie zmieni kształtu lub wielkości otworów okiennych i drzwiowych. Przed przeprowadzeniem tych prac nie musi dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia remontu. Takie stanowisko zajął Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi takiej wymiany. Urząd uznał, że tylko wówczas, gdy wymiana wiąże się z ingerencją w obiekt budowlany, to wypełnia znamiona remontu lub przebudowy i będzie wymagała zgłoszenia albo wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, która nie ingeruje w obiekt budowlany, należy traktować jako zwykłe użytkowanie rzeczy wynikające z prawa własności. Aby wykonać te prace, nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę ani dokonać zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Czyli  w przypadku najemcy wymagana jest tylko zgoda gminy, z przedstawieniem założeń, które należy spełnić przy wymianie okien bądź drzwi, a w przypadku właściciela jest to zgoda zarządcy budynku także z wytycznymi jakie należy spełnić przy wymianie okien lub drzwi.
Burmistrz Miasta poinformował, że zakończono wykonanie nowego odcinka drogi w Brzozowiu. W związku z tym zwrócił się z do radnych z tego okręgu wyborczego w jaki sposób to uczcić wspólnie ze stroną Czeską.
Salę obrad opuścił B.Burger – Przewodniczący rady. Na sali obrad pozostało 13 radnych.
Radny W.Gucz przedstawił następujące sprawy:
- na budynku Savi (pierwszy od apteki) jest potężny oderwany tynk i należałoby to pilnie naprawić,
- w Gazecie Gmin ukazały się zdjęcia napisów przeciwko Bułgarom na budynku byłego żłobka na ul. Marchlewskiego. Tych napisów do dnia dzisiejszego nikt nie usunął. Ktoś powinien to zrobić.
- co się dzieje z połączeniem studni nr 10 ze stacją uzdatnienia wody w Dańczowie, czy są prowadzone jakieś prace,
- problem odprowadzenia wód deszczowych całego Zabrza do rowu PKP, w tej chwili zrobił się tam śmietnik. Radny zdaje sobie sprawę, że rozmowy z koleją są trudne, ale należy to uporządkować.
Radny A.Kanecki poinformował, że budynek gdzie jest oderwany tynk jest w zarządzie Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi, gmina ma tam też swoje lokale. Poinformował, że jest umówiony na spotkanie z przedstawicielem ZAMG w tej sprawie.
Ponadto radny zwrócił się z prośbą o rozważenie może w przyszłym budżecie gminy wykonania niewielkiej zatoczki parkingowej dla rodziców odwożących dzieci do Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego.
K.Kierończyk – prezes KZWiK sp. z o.o. poinformował, że jeśli chodzi o  podłączenie studni nr 10 do stacji uzdatniania,  to sprawy techniczne czyli pozwolenie na budowę i elementy pozwalające na dokonywanie prac są zakończone. W tej chwili KZWiK czeka na decyzję czy zostaną uruchomione środki z programu operacyjnego. Do 15 czerwca powinna być konkretna odpowiedź, czy  wniosek  dot. modernizacji stacji uzdatniania wody i  budowy  rurociągu został zaakceptowany i będzie współfinansowany, czy będziemy szukać innego źródła finansowania tego zadania. Prace dokumentacyjne, projektowe są zakończone. Prace złożenia wniosku wstępnego są zakończone, natomiast trzeba zaczekać na ocenę wniosku i decyzję czy wniosek dostanie się z rezerwowej listy na dofinansowanie zadania.
Jeśli chodzi o burzowiec na ul. Fabrycznej to właścicielem całego tego przejścia między rogatkami  jest PKP. Bardzo trudno współpracuje się i rozmawia  z koleją jeśli chodzi o  utrzymanie czystości, czyszczenia tego rowu. Odwodnienie, o którym mówił radny W.Gucz jest również odwodnieniem z torów kolejowych i utrzymanie tego w należytym stanie jest również w interesie PKP. Zakrycie  tego rowu na pewno nie rozwiąże problemu do końca, ponieważ ludzie wyrzucają tam śmieci i czy będzie rów, czy będzie on zasypany to i tak będą śmieci wyrzucać.
Burmistrz Miasta jeśli chodzi o zatoczki parkingowe na ul. 1 Maja to trudno w tej chwili coś powiedzieć i składać deklaracje. Jest to droga wojewódzka i można na ten temat rozpocząć rozmowy z zarządcą drogi czyli Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.
K.Kierończyk wracając do sprawy kanalizacji burzowej przy przejeździe kolejowym poinformował, że jeśli chodzi o oczyszczenie naszej części rurociągu to spółka to robi łącznie z przepustem po torami kolejowymi. Natomiast pozostaje odcinek rowu  wzdłuż od starej gazowni do wagonów. Cały ten odcinek KZWiK stara się czyścić, ponieważ PKP tego nie robi. Tak jak w latach poprzednich i teraz KZWiK wyczyści ten rów.
Następnie Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa napisów na budynku byłego żłobka przy ul. Marchlewskiego został przez niego oficjalnie zgłoszona na Policję, natomiast usunięcie tych napisów należy do właściciela nieruchomości i tego gmina robić nie będzie.
Radna Z.Wolińska poinformowała, że na ul. Moniuszki przy wyjściu z Parku Zdrojowego zapadła się studzienka co stwarza niebezpieczeństwo. Zwróciła się z wnioskiem o naprawę tej studzienki.
K.Kierończyk poinformował, że zostanie to naprawione.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady uznała sesję za zakończoną.

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXXVI/09 z dnia 27 maja 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2009 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż