UCHWAŁA NR VIII/47/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.),  uchwala się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody wskazanej w art. 6j ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  jako metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą stanowi ona iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości:
1) 26,00 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane  i odbierane w sposób selektywny,
2)  40,00 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 3.
1. Ustala się stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane odpady komunalne, dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
a) 9,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 35-40 litrów,
b) 22,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 litrów,
c) 24,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
d) 48,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
e) 222,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,
f) 20,00 zł - za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 80-110 litrów.

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  w wysokości:
a) 18,00 - zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 35-40 litrów,
b) 44,00 - zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 litrów,
c) 48,00 - zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
d) 96,00 - zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
e) 444,00 - zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,
f) 40,00 zł - za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 80-110 litrów.

§ 4.

1.Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi:
1) iloczyn liczby opróżnień pojemnika lub worka o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty ustalonej w § 3 – w przypadku zadeklarowania jednej pojemności,
2) sumę iloczynów liczby opróżnień pojemników lub worków o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty ustalonej w § 3 – w przypadku zadeklarowania różnych pojemności.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr  XXV/170/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowy-Zdroju.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VIII/47/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2019 08:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2019 08:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 64