UCHWAŁA NR XXXVIII/280/09
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 13 lipca 2009roku


w  sprawie:  przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy  Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Kudowy-Zdroju,  uchwala  co następuje:

 

§ 1.


Przystępuje się do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój, dla terenu w granicach określonych załącznikiem  graficznym nr 1 do niniejszej  uchwały.

 

§ 2.


Przedmiotem opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenu określonego w § 1 pod zabudowę usługowo – mieszkaniową wraz z infrastrukturą.

 

§ 3.


Zakres ustaleń planu miejscowego określa się zgodnie  z art. 15 ust 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4.


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta Kudowy-Zdroju.


§ 5.


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia.

 

§ 6.


Uchwała  podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie obwieszczeń w lokalnej prasie, publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Kudowa-Zdrój.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVIII/280/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.07.2009 15:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.07.2009 15:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 131