UCHWAŁA Nr VIII/50/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VIII/50/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2019 09:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2019 09:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 44