Zarządzenie Nr 0050. 87 .2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270 i poz. 492) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę część  nieruchomości  gruntowej  o  powierzchni  92,01 m2  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 32/12, położonej w Kudowie-Zdroju, obręb Stary Zdrój (AM-2) z przeznaczeniem na taras letni przy kawiarni w wysokości:

a.    w sezonie letnim od 1 maja do 31 października łącznie 4920,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 920,00 zł,
b.    w sezonie zimowym od 1 listopada do 30 kwietnia łącznie 1230,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 230,00 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2019 r.

§ 4

Traci moc uchwała nr 131/2002 Zarządu Miasta w Kudowie Zdroju z dnia 23 października 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego 1 m2 gruntu części działki numer 32/10 położonej w obrębie Stary Zdrój przeznaczonej na prowadzenie działalności handlowej, stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.87.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.04.2019 13:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.04.2019 13:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 46