Zarządzenie nr  0050.88.2019

Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

 Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 8, położony w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 31 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste, posadowionym na działce  nr 342/3 o  pow. 0,1529 ha, położonym w obrębie Czermna,  gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą  nr SW1K/00048828/7.

 § 2

Traci  moc zarządzenie  nr 0050.155.2018 Burmistrza  Miasta  Kudowa-Zdrój z  dnia  16 lipca 2018 r..

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.88.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.04.2019 13:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.04.2019 13:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 43