Zarządzenie Nr 0050.72.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł.
3.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4.    Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku” do uchwały IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             53.588.083,26 zł      
        w tym dochody majątkowe                       11.132.915,00 zł
                     dochody bieżące                            42.455,168,26 zł
2.     wydatki         53.999.503,16 zł
        w tym wydatki majątkowe               12.141.365,58 zł
                     wydatki bieżące                   41.858.137,58 zł    
3.    deficyt  budżetu    411.419,90 zł    

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.72.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.04.2019 13:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.04.2019 13:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 55