UCHWAŁA Nr  IX/53/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 maja  2019 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa - Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa -Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa - Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.688). Sprawozdanie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały pokazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych na terenie naszej gminy. Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr IX/53/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.05.2019 11:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.05.2019 11:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 41