UCHWAŁA Nr IX/54/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 1.097.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.097.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmienia się załącznik nr 9 „Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             52.810.925,81 zł      
        w tym dochody majątkowe                          9.258.889,46 zł
                     dochody bieżące                             43.552.036,35 zł
2.     wydatki         54.224.831,38 zł
        w tym wydatki majątkowe        11.060.971,68 zł
                     wydatki bieżące                     43.163.859,70 zł    
3.    deficyt  budżetu         1.413.905,57 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr IX/54/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.05.2019 12:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.05.2019 12:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 43