UCHWAŁA NR IX/55/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 maja  2019 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§  1.

Uchwała określa zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał, zwane dalej Obywatelskim Projektem Uchwały.

§  2.

Rada Miejska Kudowy-Zdroju, zwana dalej Radą, rozpatruje Obywatelski Projekt Uchwały, o ile nie dotyczy on spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów i organów do wniesienia projektu uchwały, w szczególności nie może dotyczyć projektu i zmian w budżecie Gminy Kudowa-Zdrój  oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

§  3.

1.    Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem.
2.    Komitet tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy, którzy złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu.

§  4.

1.    Procedurę rozpatrzenia Obywatelskiego Projektu Uchwały rozpoczyna pisemne przedłożenie Przewodniczącemu Rady przez Pełnomocnika Komitetu:
a)    projektu uchwały,
b)    listy osób tworzących Komitet, zawierającej następujące dane: imiona, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, własnoręczny podpis,
c)    danych Pełnomocnika i Zastępcy Pełnomocnika, jeśli został powołany, zawierających oprócz danych wymienionych w pkt b, adres do korespondencji,
d)    pisemnego oświadczenia Pełnomocnika i Zastępcy Pełnomocnika o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji.
2.    Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
a)    tytuł uchwały;
b)    podstawę prawną;
c)    postanowienia merytoryczne,
d)    ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały;
e)    określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
f)    uzasadnienie podjęcia uchwały, wyjaśniające potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji, jeśli projekt uchwały powoduje obciążenie budżetu gminy.

§  5.

1.    Przewodniczący Rady kieruje Obywatelski Projekt Uchwały do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w celu zaopiniowania pod względem formalno-prawnym oraz zweryfikowania danych, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. b-d. Czynności te trwają nie dłużej niż do 14 dni.
2.    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości Przewodniczący Rady wzywa Komitet do ich uzupełnienia lub usunięcia w ciągu 14 dni wskazując, na czym polegają uchybienia.
3.    Nie usunięcie wskazanych uchybień, bądź przekroczenie terminu na ich usunięcie, powoduje bezprzedmiotowość Obywatelskiego Projektu Uchwały i kończy procedurę jego rozpatrzenia.
4.    Jeżeli Grupa Inicjatywna kwestionuje konieczność uzupełnienia braków lub usunięcia nieprawidłowości w projekcie uchwały, o skierowaniu do dalszych prac lub o odrzuceniu projektu decyduje Rada na najbliższej sesji.
5.    Brak przeszkód formalno-prawnych i pozytywna weryfikacja danych, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. b-d powoduje, że Przewodniczący Rady, bez zbędnej zwłoki, informuje Komitet o możliwości zbierania podpisów pod Obywatelskim Projektem Uchwały oraz prowadzenia kampanii promocyjnej.
6.    Od dnia otrzymania informacji treść projektu uchwały nie może być zmieniona.
7.    W przypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienie jest zmieniona, Przewodniczący rady w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu zawiadamia Pełnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.
8.    Komitet ulega rozwiązaniu po:

  • odmowie nadania biegu projektowi uchwały,
  • bezskutecznym upływie terminu o którym mowa § 6 ust. 1,
  • zakończeniu postępowania uchwałodawczego w wyniku podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez Rade.

§  6.

1.    Zbiórka podpisów pod Obywatelskim Projektem Uchwały trwa nie dłużej niż 30 dni od momentu otrzymania od Przewodniczącego Rady informacji, o której mowa w § 5 ust. 5.
2.    W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu Obywatelski Projekt Uchwały.
3.    Mieszkaniec udziela poparcia Obywatelskiemu Projektowi Uchwały, składając na wykazie, obok swego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się tytuł Obywatelskiego Projektu Uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
4.    Wycofanie poparcia udzielonego Obywatelskiemu Projektowi Uchwały jest nieskuteczne.

§  7.

1.    Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających Obywatelski Projekt Uchwały, z liczbą podpisów nie mniejszą, niż określona w ustawie o samorządzie gminnym, Pełnomocnik Komitetu składa do Przewodniczącego Rady.
2.    Przewodniczący Rady, bez zbędnej zwłoki, kieruje oryginały wykazów podpisów mieszkańców do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w celu zweryfikowania liczby podpisów i posiadania czynnego prawa wyborczego do organu stanowiącego gminy. Czynności te trwają nie dłużej niż 14 dni.
3.    Przewodniczący Rady jest zobowiązany umieścić Obywatelski Projekt Uchwały w porządku obrad najbliższej sesji Rady po uprzednim zaopiniowaniu przez komisje Rady.
4.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 2 prawidłowo złożona liczba podpisów popierająca projekt uchwały okaże się mniejsza niż wymagana w ustawie o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady odmawia nadania biegu projektowi uchwały i zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika Komitetu.

§  8.

1.    Pełnomocnik lub jego Zastępca jest informowany o miejscu i terminie posiedzeń Rady i jej komisji poświęconych rozpatrywaniu Obywatelskiego Projektu Uchwały.
2.    Pełnomocnik Komitetu lub jego Zastępca ma prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu we wszystkich pracach Rady i jej Komisji, dotyczących rozpatrywania Obywatelskiego Projektu Uchwały.
3.    Pełnomocnik Komitetu lub jego Zastępca w dyskusji na temat Obywatelskiego Projektu Uchwały może zabrać głos na zasadach określonych w Statucie.
4.     Do Obywatelskiego Projektu Uchwały nie przewiduje się zgłaszania poprawek.

§  9.

Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie Pełnomocnika Komitetu o sposobie rozpatrzenia projektu Obywatelskiego Projektu Uchwały.

§  10.

Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.

§  11.

W Biurze Rady Miejskiej tworzy się Rejestr Obywatelskich Projektów Uchwał.

§  12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§  13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr IX/55/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.05.2019 12:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.05.2019 12:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 43