UCHWAŁA NR X/62/2019
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 506) w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.),Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się  Zespół ds. zaopiniowana zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 w następującym składzie:
1) Maciej Szota  - Przewodniczący,
2) Renata Gorczyńska   - Zastępca Przewodniczącego,
3) Sylwia Bielawska  - Członek,
4) Dawid Dymowski  - Członek,
5) Barbara Kopeć - Członek.

§2.

Zadaniem zespołu jest ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady Miejskiej  swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

§ 3.

Zespół ulega rozwiązaniu w dniu dokonania przez Radę Gminy wyboru ławników.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr X/62/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2019 10:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.07.2019 10:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 38