UCHWAŁA NR X/63/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 czerwca 2019 r.

uchylająca uchwałę w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.68 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późń. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje

§ 1.

Uchyla się w całości uchwałę Nr  V/21/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  9 marca 2015 r. w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr X/63/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2019 10:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.07.2019 10:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 32