Uchwała Nr X/65/19
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2019 r.

 w sprawie : wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania

         Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr  61 poz. 710) Rada Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

1.    Diety wypłacane są przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe w terminie 10 dni po zakończeniu danego miesiąca na podstawie zbiorczego zestawienia sporządzonego przez pracownika ds. obsługi Rady Miejskiej.
2.    Radnemu przysługuje jedna dieta bez względu na ilość funkcji, jakie pełni w Radzie Miejskiej. W przypadku zbiegu funkcji przysługuje radnemu dieta w wyższej wysokości.
3.    Wysokość diet radnych jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Miejskiej.

§ 2

Podstawą wymiaru ustalenia wysokości diety radnego jest maksymalna wysokość diety przysługująca radnemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1.    Radnemu przysługuje miesięczna dieta w wysokości:
a)    Przewodniczącemu Rady Miejskiej 100% podstawy wymiaru,
b)    Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej 85% podstawy wymiaru,
c)    przewodniczącym i wiceprzewodniczącym komisji Rady Miejskiej 70% podstawy wymiaru,
d)    pozostałym radnym 60% podstawy wymiaru.
2.    Kwoty stanowiące równowartość wysokości diet określonych w ust. 1 zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

§ 4

1.    Wysokość miesięcznej  diety radnego obniża się o:
a)    25% za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej, posiedzeniu komisji lub pracy zespołu kontrolnego, którego jest członkiem.
b)    100% w miesiącu, w którym nie zwołano sesji ani żadnego posiedzenia komisji.
2.    Zasady potrąceń diet określone w ust. 1 nie dotyczą Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3.    Zmniejszenia diety nie stosuje się:
a)    w miesiącu, w którym radny uczestniczył przynajmniej łącznie w 4 posiedzeniach: sesji, komisji, zespołów kontrolnych tych komisji, których jest członkiem,
b)    w przypadku nieobecności lub opuszczenia sesji związanego z delegowaniem radnego w sprawach służbowych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4.    W miesiącach, w których przypada początek lub koniec kadencji Rady Miejskiej, dieta przysługuje proporcjonalnie za okres od złożenia ślubowania przez radnego, oraz do końca kadencji.

§ 5

Potwierdzeniem obecności radnego na posiedzeniach sesji i komisji jest podpis na liście obecności. Brak podpisu na liście jest podstawą do zastosowania potrąceń, o których jest mowa w § 4 ust. 1.   

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr X/65/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2019 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.07.2019 11:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 41