Zarządzenie Nr 0050.120.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  17 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę części działki nr 25 położonej w obrębie Stary Zdrój (AM-1) o pow. 1740 m2, stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój, przeznaczonej na prowadzenie parkingu w wysokości:
1)    w sezonie letnim, tj. od 01 kwietnia do 30 września w wysokości 418,66 zł  + 23 % VAT
2)    w sezonie zimowym, tj. od 01 października do 31 marca w wysokości 198,44 zł + 23 % VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01-07-2019 r.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 26/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.120.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.06.2019 09:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.06.2019 09:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 38