Zarządzenie Nr 0050.132.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2019 r.

 
 w sprawie:   zmiany   zarządzenia nr 94/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie  Miasta w Kudowie-Zdroju.
 
 Na podstawie art. 31 i 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506), oraz art.53 ust.2, art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) zarządza się  co następuje:

 
 § 1

W zarządzeniu nr 94/14 z dnia 31 marca  2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju” wprowadza się następujące zmiany:
1)    załącznik nr 1 „Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat oraz należności publicznoprawnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
2)    załącznik nr 2 ,,Procedura windykacji należności  o charakterze cywilnoprawnym w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój z wyłączeniem należności w gminnym zasobie mieszkaniowym” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.132.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.07.2019 10:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.07.2019 10:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 31