Zarządzenie Nr 0050.135.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 28 czerwca  2019 r.

w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i bezumownego korzystania z gruntu

Na podstawie § 3 ust. 1  oraz § 4 ust. 2 pkt 3  i ust. 4 Uchwały Nr  XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pana 1  :
-  rozkłada się na 6 (sześć) rat zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego i bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 1.860,70 wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w kwocie 326,72 zł za nieruchomość położoną w Kudowie – Zdroju, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 68, obręb Jakubowice i ustala się następujące kwoty rat  i terminy ich płatności:

 

          Data           Kwota         Odsetki          Razem
1.   2019.07.20      323,15          121,35         444,50
2.   2019.08.20      307,51           41,68         349,19
3.   2019.09.20      307,51           41,68         349,19
4.   2019.10.20      307,51           41,67         349,18
5.   2019.11.20      307,51           41,67         349,18
6.   2019.12.20      307,51           41,67         349,18
 Razem               1.860,70         329,72      2.190,42


§ 2.

Udzielona pomoc  nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.135.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.07.2019 10:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.07.2019 10:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 34