Zarządzenie Nr 0050.126.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             52.815.049,81 zł      
        w tym dochody majątkowe                         9.258.889,46 zł
                     dochody bieżące                            43.556.160,35 zł
2.     wydatki         54.228.955,38 zł
        w tym wydatki majątkowe               11.060.971,68 zł
                     wydatki bieżące                   43.167.983,70 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.413.905,57 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Uzasadnienie
WYDATKI
Dział 854 – zmniejsza się  o 250,00 zł wydatki na organizację półkolonii w okresie wakacyjnym. Zwiększa się o 250,00 zł środki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 –  Edukacyjna opieka wychowawcza pozostaje bez zmian

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.126.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.07.2019 12:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.07.2019 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 40