Zarządzenie Nr 0050.138.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 500,00 zł.
3.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4.    Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku” do uchwały IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             53.010.199,81 zł      
        w tym dochody majątkowe                         9.267.054,46 zł
                     dochody bieżące                            43.743.145,35 zł
2.     wydatki         54.424.105,38 zł
        w tym wydatki majątkowe               11.166.545,68 zł
                     wydatki bieżące                   43.257.559,70 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.413.905,57 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.138.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.07.2019 08:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.07.2019 08:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 29