ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2019
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 03.07.2019 r.


w sprawie: określenia zasad zajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa- Zdrój, tj. pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi – na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018r poz. 2204  tj. ze zm.) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

Niniejsze zarządzenie określa zasady zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa- Zdrój tj.:
1)    pasów drogowych dróg wewnętrznych – na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną
2)    nie będących drogami wewnętrznymi – na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia

oraz wysokość stawek opłat za zajęcie w/w nieruchomości.

§ 2.

Zasady zajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój, tj. pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi – na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3.

1. Wysokość czynszu należnego tytułem:
1)    zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych,
2)    umieszczenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)    umieszczania w pasie drogowym drogi wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4)     zajęcia 1m² pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1, 2, 3,
ustala się przyjmując jako stawki czynszu brutto odpowiednie stawki opłat określone w Uchwale nr LI/346/10 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg lokalnych (gminnych) w Kudowie-Zdroju.

2.  Wysokość czynszu należnego tytułem zajęcia nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi – na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu ustala się w sposób następujący:
1)    dzienna stawka opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni nieruchomości stanowiących tereny zielone – 2 zł brutto
2)    dzienna stawka opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni nieruchomości nie stanowiących terenów zielonych – 4 zł brutto
3)    roczna stawka opłat za umieszczenie w nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej za zajęcie 1m² powierzchni nieruchomości zajętej przez rzut poziomy urządzeń: 40 zł brutto

3.  Nie pobiera się opłat określonych w niniejszym zarządzeniu w przypadku realizacji inwestycji i remontów przez spółki prawa handlowego, których udziałowcem jest Gmina Kudowa-Zdrój.

4. Nie pobiera się opłat określonych w niniejszym zarządzeniu w przypadku usuwania awarii.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.139.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.07.2019 09:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.07.2019 09:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 121