Zarządzenie Nr 0050.143.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 m2 powierzchni reklamy oraz 1 m2 zajętego gruntu, biorąc pod uwagę rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

1.    Ustala się stawkę w wysokości 1,00 zł + 23% VAT za każdy dzień, za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej na gruncie lub ścianie budynku stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój oraz za 1 m2 obiektu mającego cechy reklamy umieszczonego na gruncie lub ścianie budynku stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój, biorąc pod uwagę jego rzut poziomy.
2.    W przypadku reklamy dwustronnej opłatę pobiera się w podwójnej wysokości.
3.    Za reklamy do 1 m2 pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej opłacie za 1 m2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie dla nowych umów zawieranych po dniu jego podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 88/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu, biorąc pod uwagę rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy, dotyczącej działki nr 3 (AM-1) obręb Stary Zdrój.
Z dniem 07-08-2020 r. traci moc Zarządzenie Nr 112/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu.
Z dniem 08-02-2020 r. traci moc Zarządzenie Nr 216/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej na budynku przy ul. Zdrojowej 48 położonego na działce nr 225/9 (AM-9) obręb Stary Zdrój.
Z dniem 29-02-2020 r. traci moc Zarządzenie Nr 217/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej na budynku przy ul. Słone 131 w Kudowie-Zdroju na działce nr 566/2 (AM-17) obręb Słone.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.143.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.07.2019 08:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.07.2019 08:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 98